RODZAJE PRAKTYK

  1. Obowiązkowe:

Praktyki organizuje uczelnia, podpisując porozumienia z odpowiednimi pracodawcami, w których określa czas i zakres praktyki, następnie zaś kieruje na nie swoich studentów. Ta forma w zdecydowany sposób upraszcza drogę do odbycia praktyki. Lecz z drugiej strony, przy takiej formie organizacji, dość często okazuje się, że pracodawca tak naprawdę nie potrzebuje stażysty w tym czasie, w tym miejscu, potrzebuje zupełnie innego praktykanta. Takie praktyki są więc meczące dla obu stron i niekiedy okazuje się, że zaświadczenie o odbyciu praktyk można uzyskać bez przychodzenia do pracy. Dlatego dziś często uczelnie rezygnują z tego typu praktyk – np. SGH zastąpiła praktyki obowiązkowe, praktykami dobrowolnymi, za które student może otrzymać dodatkowe punkty w indeksie.

 

  1. Dobrowolne:

Wszystko załatwia sam student! 

Znajduje wymarzone miejsce praktyk i próbuje je zdobyć. 

Takie praktyki są najbardziej wartościowe dal obu stron: ty sam wybierasz firmę i jej dział a ona decyduje czy osoba z twoimi umiejętnościami i wiedzą może być jej przydatna, dlatego rzadko dochodzi do przykrych nieporozumień.

 

  1. Wakacyjne lub całoroczne:

W okresie urlopowym wiele firm potrzebuje dodatkowych „rąk do pracy”. I właśnie wtedy najłatwiej wystarać się o staż. Student jest więc w tym wypadku zastępcą mającym zapewnić sprawne działanie danego działu pomimo urlopów. Natomiast niektóre firmy wpisują stażystów i praktykantów w swoją filozofię funkcjonowania – są oni potrzebni przez cały rok na różnych stanowiskach i w różnych działach.

 

  1. Zagraniczne:

Bardzo cenne praktyki, które dają dodatkowe umiejętności językowe i wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w innych krajach. Pracodawcy bardzo cenią taki rodzaj stażów. Przykładowe strona internetowa, gdzie możesz znaleźć informacje o zagranicznych praktykach: www.IAESTE.pl

RODZAJE STAŻY

  1. Staż do 6 miesięcy

Staż ten jest przewidziany dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy kwalifikują się:

– bezrobotni do 25 roku życia,

– bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

– bezrobotni powyżej 50 roku życia,

– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

– bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

– bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

– niepełnosprawni bezrobotni.

  1. Staż do 12 miesięcy

Na staż trwający 12 miesięcy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne:

– do 25 roku życia;

– do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

RODZAJE UMÓW

 

Natalia z KN Experience